Homepage
Het bureau
medewerkers
aanbod
visie en werkwijze
projecten
contact

projecten

In van oor tot oor – Amsterdam is veel recente ervaring bij elkaar gebracht op het gebied van

  1. buurtonderzoek
  2. sociale projecten
  3. kerkplanting en gemeenteopbouw

 

buurtonderzoek

[2011-2014]
Jaarverslag OnS huis
Opdrachtgever: OnS huis

Vier jaar lang redigeert van oor tot oor – Amsterdam de jaarverslagen van OnS huis. OnS huis is uitgegroeid tot een belangrijke sociale pleiserplaats in de buurt. Het Jaarverslag van OnS huis biedt een actuele blik op wat bewoners van Osdorp bezielt en bezighoudt.

[2010]
Wijkanalyse Osdorp
Opdrachtgever: Impuls

Een nieuw buurtonderzoek naar de staat van de wijken in Amsterdam Osdorp en de behoefte van bewoners aan ondersteuning van hun initiatieven voor de wijk.

[2008]
Een kort onderzoek (quick scan) naar de (mate van) sociale cohesie in de Reimerswaalbuurt te Amsterdam Osdorp.
Opdrachtgevers: Woningcorporatie Ymere en Hart van Osdorp

[2007]
Een groot buurtonderzoek naar de staat van het stadsdeel Amsterdam Osdorp.
Opdrachtgever: Hart van Osdorp Sociaal Werk

 

sociale projecten

[2014]
Welzijn op Recept
Opdrachtgever: Combiwel en verschillende zorgverleners in Osdorp

Samen met Combiwel en verschillende zorgverleners in Osdorp heeft van oor tot oor – Amsterdam een locale Osdorpse variant van het beproefde concept Welzijn op Recept ontwikkeld. Mensen met gezondheidsklachten zijn in bepaalde gevallen beter af met welzijn dan met medische zorg. Deze aanpak is voor het eerst in Nieuwegein ontwikkeld en past in een trend in de gezondheidszorg van ziekte en zorg naar gezond gedrag. Met name het leggen van locale relaties van vertrouwen tussen partners op het grondvlak van welzijn en zorg en het schrijven van een projectplan met alle ins en outs worden door van oor tot oor – Amsterdam verzorgd.

[2011-2012]
Kerk & Moskee Avonden
Opdrachtgever: Raad van Kerken Osdorp - Sloten

Vier maal organiseerde van van oor tot oor – Amsterdam in Osdorp binnen de periode van een jaar Kerk & Moskee Avonden. Deze avonden hadden als doel om mensen die elkaar spontaan nooit tegenkomen (verschillende circuits) met elkaar in contact te brengen om zo onderlinge (voor)oordelen te helpen afbreken. Gezien de opkomst (>100 m/v) ligt hier in Osdorp een duidelijke behoefte.

[2011]
Hart voor Passie
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Hart voor Passie staat voor een reeks avonden waarin mensen hun Passie delen. Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond van over. Zo kun je bij Hart voor Passie een bonte stoet karakters ontmoeten die je meenemen in hun wereld en belevenissen. Hart voor Passie staat voor echtheid, kwaliteit en plezier.

[2011]
Burenhulp Osdorp
In samenwerking met bewoners van Amsterdam Osdorp, Hart van Osdorp en Present Amsterdam

Veel bewoners van Osdorp zijn verlegen om hulp voor kleine klusjes in en rond huis. Wie pompt bijvoorbeeld de bandjes van je rollator op, als je niemand hebt om dat aan te vragen? Burenhulp Osdorp springt voor Osdorpers in de bres. Een organisatie van vrijwilligers die professioneel is opgezet. Burenhulp Osdorp is een onderdeel van Present Amsterdam. Burenhulp Osdorp is in 2012 opgegaan in Burennetwerk Amsterdam.

[2011]
OnS huis
Opdrachtgevers: Hart van Osdorp en stadsdeel Amsterdam Nieuw-West

Ontwikkeling en implementatie van een nieuwe fase van OnS huis: ontwikkeling en integratie van 'OnS huis – Taalhuis' in de wekelijkse ontmoetingen met maaltijd in OnS huis.

[2010]
Andersom Inburgeren
Opdrachtgevers: Hart van Osdorp en Impuls

Andersom Inburgeren is een nieuw project om de bewoners van Amsterdam – Osdorp te laten kennismaken met elkaar. Ervaringen en inzichten uit de Inburgeringscursus Andersom zijn verwerkt en er is speciale aandacht voor de ontwikkeling van duurzame contacten tussen buurtbewoners.

[2010 - nu]
Hart van Osdorp - Taalschool
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Hart van Osdorp komt veel bewoners van Amsterdam – Osdorp tegen die nauwelijks of slecht de Nederlandse taal beheersen. In de Hart van Osdorp – Taalschool helpen vrijwilligers deze bewoners met hun taalontwikkeling. De Hart van Osdorp – Taalschool biedt extra taallessen naast de officiële inburgeringscursus.

[2009 - nu]
Het Luistercentrum
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Ontwikkeling en implementatie van Het Luistercentrum

In Amsterdam – Osdorp is veel eenzaamheid. Om deze en andere redenen hebben veel mensen niemand aan wie ze hun verhaal kwijt kunnen. Het Luistercentrum biedt gratis en zonder voorwaarden het luisterend oor van vrijwilligers zonder oordeel, laat staan veroordeling of advies. Omdat luisteren helpt.

Het Luistercentrum is opgezet met spelers uit de gezondheidszorg in Amsterdam – Osdorp.

[2009 – nu]
OnS huis
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Ontwikkeling en implementatie van ‘OnS huis’

Buurtonderzoek bevestigt keer op keer dat bewoners in Amsterdam – Osdorp behoefte hebben aan ontmoeting. ‘OnS huis’ is opgezet als een veilige en gezellige plek voor alle bewoners om elkaar te ontmoeten. ‘OnS huis’ is elke dinsdag open voor koffie en thee en warm eten. Eén keer in de maand is er een thema-avond met een actueel onderwerp.

‘OnS huis’ is ontwikkeld in samenwerking met OnS huiskamerproject.

[2008]
Inburgeringscursus Andersom
Opdrachtgevers: Hart van Osdorp en Impuls

De Inburgeringscursus Andersom is ontwikkeld als een podium waarop verschillende Osdorpse bevolkingsgroepen elkaar beter kunnen leren kennen. Een platform waarop ontmoeting en respect kan groeien.

Door middel van informatie over cultuur, gewoontes en gebruiken, door middel van muziek en de keuken van het betreffende land maken deelnemers in een reeks van vier avonden kennis met respectievelijk de Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Nederlandse cultuur, en natuurlijk met elkaar. Dit project is bedoeld voor een breed Osdorps publiek.

[2008]
Dialoogtafels in het Zuidwest Kwadrant
Opdrachtgevers: Stadsdeel Osdorp en Hart van Osdorp

Dit project heeft tot doel mensen uit dezelfde buurt bij elkaar te brengen ter bevordering van de sociale cohesie. Anders gezegd, het project beoogt samen met de bewoners te bouwen aan een buurt waarin mensen elkaar groeten, elkaar kennen en elkaar aanspreken en helpen.

Buurtbewoners worden letterlijk aan tafel genodigd om met elkaar te eten en te praten.

Een dialoog is een gesprek tussen mensen waarin de een naar de ander luistert zonder hem of haar van repliek te dienen en/of zijn eigen gelijk te halen. Elkaars verhaal horen, elkaar laten uitspreken, zo mogelijk persoonlijke ervaringen uitwisselen is het doel.
Kortom, dialoogtafels worden neergezet opdat de deelnemers met elkaar kennismaken en elkaar ontmoeten.

In een multiculturele samenleving als Osdorp betekent dialoog automatisch een multiculturele dialoog. Het project maakt gebruik van de in Nederland latente maar in veel culturen beter bewaarde gedachte dat een uitnodiging voor een maaltijd een gebaar van respect en verzoening inhoudt.

[2008]
Bewonersparticipatie Botteskerkpark
Opdrachtgevers: Stadsdeel Osdorp en Hart van Osdorp

Het stadsdeel Osdorp heeft besloten tot herinrichting van het Botteskerkpark. Nu een groot deel van de buurt in het kader van de stadsvernieuwing grondig wordt aangepakt, mag het park niet achterblijven. Zo kan het park de sociale functie krijgen die het door zijn ligging in de buurt verdient: een ontmoetings-, leef- en speelplek voor alle bewoners, jong en oud, een echt verblijfspark.

Het project is een participatietraject om van het Voorlopig Ontwerp (VO) tot een Definitief Ontwerp (DO) te komen. Een geslaagde participatie van bewoners zal ertoe bijdragen dat de buurt zich mede-eigenaar zal voelen van het park dat er komt.

[2007]
Buurtnet
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Buurtnet is speciaal ontwikkeld om samen met de bewoners de sociale cohesie in een en hetzelfde woonblok te bevorderen. Osdorp kent veel wooncomplexen waarin de sociale cohesie en dus de leefbaarheid te wensen overlaten.

Buurtnet heeft tot doel het vlechten van fijnmazige sociale netwerken tussen bewoners van een en hetzelfde woonblok en biedt een plan van aanpak om dit te bereiken. Op die manier beoogt Buurtnet het bevorderen van begrip, respect en onderlinge tolerantie en op basis daarvan de bereidheid om elkaar zo nodig bij te staan en/of te corrigeren.

Buurtnet staat voor welzijn met elkaar en gelooft dat ‘nabuurschap’ of sociale cohesie onderlinge problemen voorkomt of eenvoudiger oplost.
Het hoeft geen betoog dat dit ook het innerlijke welbevinden van de bewoners goed doet.

Fijnmazige sociale netwerken zullen de leefbaarheid in een woonblok, en op de galerij en in het trappenhuis bevorderen. Niet langer bestaat een woonblok uit losse adressen. En niet langer is het woonblok een eiland en bunker in de buurt. Met de toename van de bewonerscohesie krijgt een woonblok ook sociale uitstraling in de buurt.

[2007]
Wijkweb in Osdorp
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Het project WijkWeb in Osdorp biedt een stappenplan om de successen van Wijkweb uit het stadsdeel Geuzenveld – Slotermeer ook in Osdorp te introduceren.

Wijkweb staat voor participatie van buurtbewoners van allerlei komaf, kleur en opleiding. Wijkweb geeft bewoners gelegenheid om allerlei cursussen en activiteiten op het gebied van sport, muziek, creativiteit, entertainment etc. zelf op te zetten en hun medebewoners daarvoor te interesseren. Wijkweb wordt zodoende door de bewoners zelf ingevuld op basis van hun eigen input, aanbod en ideeën.

Via Wijkweb komen bewoners uit hun sociaal isolement: mensen komen bij elkaar om iets op poten te zetten, er groeien vriendschappen, ze leren elkaar kennen. De sociale cohesie in de buurt neemt toe en hiermee verbetert het veiligheidsgevoel van de bewoners in de buurt. Bewoners die in het kader van Wijkweb initiatief nemen, ontdekken hun eigen talent en hun eigen vaardigheden en groeien in zelfvertrouwen en onafhankelijkheid (empowerment). Niet zelden zijn activiteiten voor Wijkweb voor bewoners de opstap naar een betaalde baan.

 

kerkplanting en gemeenteopbouw

[2015]
Training discipelschap en familie zijn
Opdrachtgever: ECM

ECM wil meer input geven aan haar zendingswerkers. Deze training iss een eerste aanzet om een nieuwe stap te zitten in geestelijke weerbaarheid en onderlinge verbondenheid van zendingswerkers.
De training zoomt in op liefde en genade, kwetsbaarheid, gehoorzaamheid, luisteren naar God en naar elkaar. Kortom, enkele basisvaardigheden voor de zendinsgwerker.

[2015]
Redactie Gebedsboekje
Opdrachtgever: Hart van Osdorp en ECM

De cursus Vrij Leven is de opmaat tot een zogenaamde gebedsafspraak (samen bidden met twee mensen die je helpen). Een gebedsafspraak is een soort geestelijke APK onder leiding van de heilige Geest. Informatie is handig. Hiervoor heeft van oor tot oor – amsterdam een nieuwe tool ontwikkeld: het Gebedsboekje. Dit biedt een heel nieuw vormgegeven en in moderne en eenvoudige taal geschreven overzicht van wat een gebedsafspraak kan zijn, compleet met belangrijke 'sterke woorden' uit te spreken in Jezus' naam.

[2015]
Training Vrij Leven
Opdrachtgever: ECM

Voor ECM bewerkte van oor tot oor – Amsterdam de bestaande cursus Vrij Leven tot een event van vier dagen, waarin alle onderdelen van de cursus Vrij Leven kort maar krachtig op tafel komen. Deze bewerking van de cursus Vrij Leven is opgezet als een eerste maar grondige en interactieve kennismaking met materiaal dat mensen geestelijk weerbaar maakt.

[2015]
Redactie nieuwe folderlijn Hart van Osdorp
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Folders zijn al verouderd zodra ze van de drukpers rollen. Hart van Osdorp vernieuwt daarom geregeld haar folders en vroeg van oor tot oor – Amsterdam haar folders opnieuw te redigeren. Resultaat een lijn met zes nieuwe en aansprekende folders van buurtwerk tot en met bijbellezen.

[2015]
Korte introductiecursus geloven
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

In Osdorps interculturele wijken is er behoefte aan een flexibele (voor meerdere doelgroepen toepasbaar) en interactieve, korte maar hevige, introductiecursus over het geloof. Van oor tot oor – Amsterdam ontwikkelde daarom een informatie- en kennismakingscursus over wat geloven is en kan zijn onder de titel 'Het beste over God'. Deze cursus beslaat vier avonden en kan dienen als pure informatie voor wie alleen informatie wil over het fenomeen geloof, of ook als een eerste kennismaking voor wie zelf iets met geloven wil.

[2014 – 2015]
Teamretraite voor pioniersteams
Opdrachtgever: PKN en ICP

In opdracht van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) en International Church Plants (ICP) investeerde van oor tot oor – Amsterdam zijn kennis en expertise in opzet en uitvoering van de teamretraites voor pioniersteams. De PKN wil de komende vijf jaar honderd pioniersplekken creëren om nieuwe mensen aan te spreken met vernieuwde vormen van kerk zijn. Hier komt heel wat bij kijken qua visie en praktijk. Tijd voor een traject van vijf maal een driedaagse gedurende twee en een half jaar, waarin teams worden getraind.

[2014 – nu]
Ontwikkeling en implementatie van een leiderschapsavond (familieavond) voor leiders in Hart van Osdorp
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Bij de implementatie van missionaire families in Osdorp hoort de ontwikkeling van een familieavond voor leiders, waarin het dna van een missionaire familie wordt doorgegeven, beleefd en geoefend. De inrichting van deze wekelijkse avond vraagt om een voortdurende feed-back en bijstelling.

[2014 – nu]
Leiden en ontwikkelen van ‘huddel’
Opdrachtgever: ICP

Een huddel is een groep voortrekkers of leiders die regelmatig onder leiding van een huddelleider samenkomt om elkaar te helpen, aan te moedigen, en te verbeteren. Is een huddel dan een soort van intervisie? Ja, maar vooral nee. Ja, omdat er ook in een huddel plaats is voor onderling gesprek. Nee, want het eigene van een huddel is, dat er veel ruimte is voor het luisteren naar Gods stem. In een huddel scharen de leden zich persoonlijk en samen achter en onder Gods leiding. Omdat in een huddel God expliciet wordt betrokken, leidt een huddel ook verder dan intervisie.

[2013 – nu]
Ontwikkeling en implementatie van een opleidingsprogramma voor leiders in Hart van Osdorp
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Leiders moeten al zijn opgeleid en klaar staan om op het moment dat een organisatie leiders nodig heeft deze te kunnen inzetten. van oor tot oor – Amsterdam ontwikkelt voor Hart van Osdorp een traject om leiders te spotten en op te leiden.

[2013 – nu]
Coaching leven met Jezus
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Om mensen echt te leren Jezus te volgen is maatwerk vereist. van oor tot oor – Amsterdam coacht mensen op drie terreinen: 1. spiritualiteit en navolging van Jezus; 2. karakter; 3. levenskunst.

[2012 – nu]
Ontwikkeling en implementatie van missionaire families in Osdorp
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

In opdracht van Hart van Osdorp volgt van oor tot oor – Amsterdam met een team een leertraject van Nederland Zoekt... Doelstelling is het starten van meerdere groepen in Osdorp die hart hebben voor de buurt en haar bewoners. In dit project worden welzijn en kerk zijn van Hart van Osdorp uitgebreid en geactualiseerd.

[2012 – nu]
Ontwikkeling en implementatie van OpZondag
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

OpZondag is een kerkdienst zonder dat het als een kerkdienst aanvoelt en bestaat uit drie onderdelen: 1. een maaltijd; 2. een kort plenair gedeelte met aandacht voor muziek, gebed, en een kort woord; 3. een interactieve bijbelstudie. Doelstelling is aan de ene kant maximale gastvrijheid en aan de andere kant maximale participatie en betrokkenheid van de bezoekers.

[2009]
Leef!Groepen
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Ontwikkeling en implementatie van Leef!Groepen.

Een Leef!Groep is een drieman- of drievrouwschap dat wekelijks samenkomt om elkaars leven en ervaringen met bijbellezen te delen en om voor elkaar en anderen te bidden. De Leef!Groep: om het leven te vieren, om het leven te delen, om het leven te geven.

[2009 - nu]
De Vervolgcursus
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Ontwikkeling en implementatie van De Vervolgcursus

De Vervolgcursus leert deelnemers wat de vrijheid van Jezus is, hoe je deze vrijheid ontvangt en hoe je deze vrijheid elke dag kunt beleven en vernieuwen. Bijbelse onderbouwing ontbreekt niet. Sterk punt aan de cursus zijn de handvatten voor de dagelijkse praktijk. Deze cursus is begin 2013 vernieuwd en wordt nu gegeven onder de naam Vrij Leven.

[2008]
Conferentie over geloofsvernieuwing en (innerlijke) genezing
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Het christelijk geloof kent een aantal geestelijke wetmatigheden. Zo is bijvoorbeeld bekend dat gebrek aan vergeving kunnen ontvangen en/of vergeving kunnen schenken, of een verwrongen Godsbeeld en/of zelfbeeld mensen enorm kunnen hinderen in hun leven met God. Niet zelden is volkomen stilstand of verlamming van het geloofsleven het gevolg.

De vierdaagse conferentie behandelt de bijbelse basis van dit soort geestelijke processen, geeft hiervan herkenbare voorbeelden en handvatten voor de praktijk.

[2007 – 2012]
Ontwikkeling en implementatie van open en brede kerkdiensten
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Doelstelling van dit project is de ontwikkeling en implementatie van typisch Osdorpse kerkdiensten. Typisch Osdorpse kerkdiensten zijn bijeenkomsten die passen bij Osdorp en dus een kenmerkende Osdorpse kleur en klank hebben.
Deze opdracht resulteert tot op heden in tweewekelijkse open en brede kerkdiensten waarin ontmoeting, eten en gezelligheid, dialogische prediking, gastvrijheid en respect opvallende bouwstenen zijn.

[2007 – 2012]
Ontwikkeling en implementatie van dialogische prediking
Opdrachtgever: Hart van Osdorp

Dialogische prediking is preken in de vorm van een actief gesprek met de hoorders. In dit project komen homiletische en retorische expertise bij elkaar. Doelstelling is mensen meer te betrekken bij de boodschap en tal van bestaande negatieve associaties bij het verschijnsel ‘preek’ (saai, afstandelijk, te moeilijk, te lang) uit te bannen.

[2006 – nu]
Ontwikkeling en implementatie van de kerkplant Hart van Osdorp
Opdrachtgever: The United Reformed Church (te Londen, Engeland)

Hart van Osdorp is een kerkplantingsproject. Het bijzondere karakter van dit project is dat Hart van Osdorp is opgezet als een brede kerk. Dit betekent dat Hart van Osdorp zich met sociale projecten inzet voor de buurt. Hart van Osdorp organiseert daarnaast, apart en onafhankelijk van haar sociaal werk, gelegenheden, podia en momenten waarop mensen kunnen kennismaken met God, geloof en religie.